GUVERN: Receptia lucrarilor de constructii – conditionata de plata unor taxe

Executivul a aprobat recent o hotarare prin care receptia lucrarilor de constructii este conditionata de achitarea unor taxe. Astfel, prin hotararea pentru modificarea si completarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, se asigura incasarea efectiva a taxelor.

Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994. pdf HG_444_2014

In vigoare de la 03.06.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:

În termen de 3 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. 1, investitorul are obligaţia să notifice Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în vederea desemnării unui reprezentant al acestuia în comisia de recepţie.

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. va comunica, în cazul participării, desemnarea reprezentantului acestuia în comisia de recepţie în termen de 3 zile de la primirea notificării.”

2. La articolul 7, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Pentru construcţiile din categoria de importanţă excepţională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5, dintre care unul este reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”

3. La articolul 8, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.

Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi pentru obiectivele de investiţii constând în construcţii încadrate în categoria de importanţă A – “excepţională” şi B – “deosebită”, indiferent de sursele de finanţare ale acestora, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în calitate de membri ai comisiilor de recepţie este obligatorie.”

4. La articolul 14 alineatul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.”

5. La articolul 17, după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:

– nu au fost prezentate documentele doveditoare prevăzute la art. 14 alin. 1 lit. f) din prezentul regulament.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 444.

 

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

Autorizatia de construire este un document obligatoriu atunci cand cetateniii doresc sa construiasca, sa consolideze sau sa repare o constructie deja existenta. Sunt, totusi, unele situatii stabilite prin lege in care acest act nu este necesar. Asadar, cititi in materialul urmator care sunt acele lucrari pentru care nu aveti nevoie de autorizatie.

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se precizeaza in reglementari, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:

 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

De asemenea, nu aveti nevoie de autorizatie nici daca faceti reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate.

Acelasi lucru este valabil si pentru reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, precum si pentru zugraveli si vopsitorii interioare.

In acelasi timp, se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Faptul ca autorizatia de construire nu este necesara inseamna ca cei care doresc sa execute lucrarile mentionate mai sus vor fi scutiti atat de obtinerea unei intregi documentatii, cat si de unele costuri stabilite de Codul fiscal. 

Mai exact, nu va fi nevoie de certificat de urbanism sau de avize si acorduri date de asociatiile de proprietari sau de anumite institutii cu atributii in domeniu.

De asemenea, nu trebuie depus nici proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, care se elaboreaza doar de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii.

In ceea ce priveste costurile, beneficiarii lucrarii vor fi scutiti de taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, care variaza, pentru mediul urban, intre 4 si 12 lei. Acelasi document, pentru mediul rural, are o valoare egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban.

Totodata, nu se va plati nici taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta, care este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Exemple:

1. Pentru o constructie de maxim 12mp fabricata din materiale usoare si fara fundatie nu trebuie autorizatie de construire. Pentru orice alte categorii de constructii trebuiesc obtinute autorizatii. Primul pas in obtinerea autorizatiei de construire este obtinerea Certificatului de Urbanism, unde se va cere intocmirea unui proiect de autorizare (DTAC+DTOE), precum si obtinerea unor avize si studii de specialitate (Agentia Pentru Protectia Mediului, plan topografic, studiu geotehnic). Mai pot fi cerute avize de la energie electrica, apa-canal, etc.

2. In cazul in care ati construit deja ceva: Se poate cere la Primaria de unde apartineti un Certificat de Urbanism pentru intrarea in legalitate. Le spuneti ce ati construit, si ei va vor indruma mai departe. Asta inainte sa fie sesizata Primaria de catre o persoana care va vrea raul, sau sa se autosesizeze Inspectoratul de Stat in Constructii.

3. Pentru orice lucrari de reabilitare termica trebuie autorizatie de construire.

4. Care ar fi conditiile legale privind constructiile “temporare” (fara fundatie?!) gen cabana la gradina – constructie pe teren extravilan ?
Dupa cum am mentionat si mai sus, pentru o constructie de maxim 12mp (suprafata construita la sol, fara beci/etaj/mansarda) fabricata din materiale usoare si fara fundatie nu trebuie autorizatie de construire. Pentru orice alte categorii de constructii trebuiesc obtinute autorizatii. Primul pas in obtinerea autorizatiei de construire este obtinerea Certificatului de Urbanism, unde se va cere intocmirea unui proiect de autorizare (DTAC+DTOE), precum si obtinerea unor avize si studii de specialitate (Agentia Pentru Protectia Mediului, plan topografic, studiu geotehnic). Mai pot fi cerute avize de la energie electrica, apa-canal, etc.
Constructiile pentru care nu trebuiesc obtinute autorizatii de construire, pot fi ridicate atat in intravilan, cat si in extravilan. In schimb, autorizatiile de construire pentru celelalte tipuri de cladiri se elibereaza doar pentru terenuri intravilan.

 

Afla de aici tot ce trebuie sa stii despre autorizatia de construire. 

 

Citeste si urmatoarele articole pentru mai multe informatii despre acelasi subiect:

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

 

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

Autorizatia de construire este actul care confera cetatenilor dreptul de a construi, precum si de a consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act este eliberat de primarie in baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize si acorduri si are o valabilitate de cel mult 12 luni. Afla astazi ce documente sunt necesare pentru a obtine autorizatia, dar si care sunt costurile aferente acestei proceduri.

Pentru ce tipuri de lucrari NU ai nevoie de autorizatie de construire?

 

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Astfel, autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii:

 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire – noi si extinderi.

Conform prevederilor legale, se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. Este vorba de urmatoarele tipuri de lucrari:

 • lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;
 • lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;
 • lucrari de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
 • organizarea de tabere de corturi.

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

Ce acte trebuie sa prezinti pentru a primi autorizatie de construire?

Pentru a obtine autorizatia de construire, solicitantul va depune, in acest sens, o cerere la primaria pe raza careia se afla terenul unde urmeaza sa se realizeze constructia.

Odata cu cererea pentru emiterea autorizatiei, solicitantul va depune si o documentatie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile locale sau judetene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii. In acelasi certificat sunt cuprinse si cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

 • cerere-tip, care sa cuprinda elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si scopul solicitarii actului;
 • planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.

Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism

Prin Certificatul de urbanism, administratia publica poate cere si alte avize si acorduri care trebuie obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.).

Astfel, poate fi vorba despre avize specifice, pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei. Aceste tipuri de avize vor fi emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii, Ministerul Sanatatii, Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii sau de orice alte organisme ale administratiei publice centrale, in functie de relatia posibila cu investitia.

De asemenea, prin certificatul de urbanism se poate solicita inclusiv acordul vecinilor. Un astfel de aviz va fi necesar in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari, etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate.

Totodata, va fi nevoie de avizul vecinilor si in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.), precum si pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.)

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In ceea ce priveste proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, acesta este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Atentie! In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autorizatia, valabila cel mult 12 luni

Conform legislatiei, autorizatia de construire se elibereaza solicitantului, direct sau prin posta (cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire) in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Daca solicitantul incepe lucrarile in aceasta perioada, atunci valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

“Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire”, se precizeaza in Legea nr. 50/1991.

Totusi, in situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, atunci se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

Daca, in timpul executiei lucrarilor, intervin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul este obligat sa solicite o noua autorizatie. “Pentru obtinerea noii autorizatii de construire, solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala”, se stipuleaza in lege.

Nici in aceste cazuri nu va fi necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

Cat costa obtinerea autorizatiei de construire?

Nivelurile aplicabile taxei pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sunt stabilite de Codul Fiscal, la art. 267.

Potrivit actului normativ, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban se stabileste in functie de suprafata pentru care se elibereaza certificatul , astfel:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban   – lei –
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 m2 inclusiv 4 – 5
b) intre 151 si 250 m2 inclusiv 5 – 6
intre 251 si 500 m2 inclusiv 6 – 8
d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 8 – 10
e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 10 – 12
f) peste 1.000 m2 12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2

In ceea ce priveste taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala, aceasta va fi egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

In acelasi timp, Codul fiscal stabileste si cuantumul urmatoarelor taxe:

 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire – 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri – 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor se stabileste de consiliul local si este intre 0 si 7 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat.

Codul fiscal prevede, de asemenea, o taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire, care va fi egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Cand NU iti trebuie autorizatie de construire?

Legea nr. 50/1991 prevede si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel, dupa cum se precizeaza in actul normativ, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:

 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

In acelasi timp, se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Aplicare sapa si sisteme multiple de protectie anticoroziva pe diverse suprafete

Corrosion Protection se poate mandri cu aplicarea a peste 20.000 mp de tipuri de protectie anticoroziva, atat in tara, cat si in Europa. Majoritatea proiectelor realizate de-a lungul anilor, au presupus sisteme complete de produse si solutii tehnice, adaptate pentru fiecare lucrare in parte.

Un astfel de proiect se realizeaza in momentul de fata, si prespune aplicarea unui sistem de protectie anticoroziva la o cuva de retentie de acid clorhidric (HCL) (sapa, strat bicomponent de rasini antiacide,  nisip, mortar antiacid, gresie antiacida).

Situatia initiala inregistrata inainte de aplicarea sistemului de protectie:

Suprafata de beton corodata, stratul de ciment atacat, conditiile de rezistenta mecanica si chimica, precum si aderenta la suprafata fiind puternic compromise

Sistemul (solutia tehnica) adoptat de specialistii Corrosion Protection consta in aplicarea unei sape mecanizate in grosime de 10-12 cm, cu respectarea pantelor de scurgere (prize rapida, contractie redusa) astfel incat aceasta sa fie pretabila pentru aplicari exterioare si sa se poata aplica pardoseli ceramice pe ea.

Structura sistemului cuprinde:

– Aplicare adeziv CM 17 pe postamentele rezervoarelor si pe marginile cuvei

– Turnare sapa

– Un strat bicomponent (amorsa si topcoat) de rasini antiacide, peste care se presara un strat de nisip cu granulometrie controlata, spalat si curat;

– Mortar antiacid

– Gresie antiacida de 12 mm

Alaturi de cuva de retentie de HCL, proiectul mai presupune si aplicarea unui sistem de cauciucare a unui vas de reactie, precum si un sistem de refacere a peretelui rezervorului de stocare acid clorhidric

Ce alegem pentru crapaturi in pardoseala de beton: epoxi sau spuma poliuretanica?

Ce material este cel mai potrivit pentru a repara crapaturile din pardoseala de beton: rasini epoxidice sau spuma poliuretanica? Raspunsul nu este intotdeauna unul foarte concret. In multe cazuri ambele materiale pot rezolva problema, iar aplicatorii decid asupra alegerii bazandu-se pe materialul cu care au experienta cea mai bogata. Totusi aici puteti gasi cateva ponturi dupa care sa va ghidati cel mai bine:

·         Daca crapatura are nevoie de reparatie la nivel structural, iar locul respectiv trebuie sa fie la fel de durabil sau poate chiar mai durabil decat betonul din jurul sau, atunci epoxi este solutia cea mai buna.

·         Daca crapatura are nevoie de o interventie doar pentru a preveni scurgerea apei sau aceasta in momentul de fata prezinta scurgeri de apa, spuma poliuretanica este solutia potrivita.

Epoxidicele

Epoxidicele pentru injectarea in crapaturi sunt disponibile in mai multe variante de vascozitate; de la foarte subtiri pana la compozitie tip pasta (precum kit-uri DIY) care au aplicabilitate la latimi diferite.

Specialisti spun ca se poate folosi orice procent de vascozitate pentru injectarea in crapatura atata timp cat presiunea de injectare se face sub 40 PSI. Cu cat crapatura este mai mare cu atat mai vascos trebuie sa fie mixul. Principalul avantaj la epoxidice este puterea lor incredibila de compresie, care la 12000 PSI, sau mai mult, este mai puternica decat majoritatea mixturilor de beton. De aceea epoxidicele sunt singura solutie viabila pentru crapaturi care au nevoie de reparatii structurale. Totusi, epoxidicele actioneaza foarte incet si au nevoie de mult timp pentru a se intari, insa aceasta particularitate poate fi privita ca un avantaj deoarece procesul fiind foarte incet permite substantei sa atinga si cele mai mici fisuri.

Pe de alta parte este posibil ca sustanta sa se scurga pe partea cealalta datorita acestui proces lent, daca crapatura este separata de fundatia cladirii.

Secialisti spun ca de multe ori crapaturile prezinta viduri si spatii goale datorita eroziunii solului sau a compactarii sale proaste, este motivul pentru care exista scurgere de apa din principiu, pentru ca este foarte usor ca apa sa patrunda.

Spuma poliuretanica

Daca problema este scrugerea in spatele crapaturii atunci folosirea spumei poliuretanice poate fi raspunsul corect. Aceasta spuma elastic, cu actiune rapida, este alternativa cea mai eficienta pentru problema etansarii. Datorita proprietatilor elastice aceasta substanta tolereaza mai bine miscarile pe care le poate suferi betonul, astfel etansand foarte bine crapatura. De asemenea se intaresc foarte repede, in interval de minute de la injectarea efectiva. Aceasta proprietate reduce riscul ca, compozitia sa se scurga printre crapaturi cand se afla inca in forma lichida, iar daca exista totusi aceasta posibilitate, spuma se va extinde rapid si va umple golurile.

Specialisti spun ca spumele sunt excelente pentru umplerea de crapaturi simple, care nu prezinta probleme structurale. Nu se adauga nici un fel de intarire structurala, insa in majoritatea aplicarilor rezidentiale aceasta nici macar nu este o necesitate.

Ce structura de rezistenta aleg pentru casa mea?

Cea mai buna comparatie pentru o constructie este cea cu a corpului uman. Astfel, o constructie este conceputa atunci cand este proiectata in ateliere, se naste cand este construita, traieste cand sta in picioare si moare atunci cand scheletul sau se naruie. Ea respira prin ferestre sau aparate de aer conditionat; are circulatie – in conducte si tevi curg fluide ca prin niste artere; are sistem nervos – firele electrice si intrerupatoarele; are piele – sistemele de fatada; are schelet – stalpi, grinzi, plansee; are picioare – fundatiile. Asemenea oamenilor, cladirile au o viata, iar la o varsta inaintata mor. Daca oamenii mor pentru ca inima nu mai bate, cladirile mor atunci cand structura de rezistenta se prabuseste. De aici putem sa desprindem metafora ca structura de rezistenta este inima constructiei.

Structurile de rezistenta se clasifica dupa mai multe criterii: mai intai, dupa materialul din care sunt facute (otel, lemn, beton armat, piatra etc.), apoi dupa numarul de etaje, dupa lungimea deschiderilor, dupa modul de alcatuire sau de distribuire a elementelor componente etc.

Pentru o alegere mai usoara a struc- turii, vom face o mica prezentare a fiecarui tip in parte:

1. Structuri din caramida
1.1 Pereti portanti de caramida – reprezinta un sistem in care structura de rezistenta a casei este formata din pereti de caramida. Ei nu pot fi sparti ulterior sau demolati, ceea ce inseamna ca o eventuala recompartimentare a casei este limitata de aceasta conditie. Intreaga greutate a casei este transmisa de la acoperis la aceste ziduri, apoi la fundatii, iar in final pamantului.

Peretii portanti de caramida pot fi executati cu diferite tipuri de caramizi, iar pentru o mai buna comportare la cutremur la intersectiile dintre pereti se prevad stalpisori de beton armat. Totodata, sub placa se prevad centuri de beton armat care leaga pa- noul de zidarie ca o rama de tablou.

2. Structuri din lemn
2.1 Structuri de lemn cu pereti din barne – reprezinta un sistem similar cucel de mai sus, diferenta constand in faptul ca nu se mai folosesc caramizi si mortar, ci barne si cuie.

2.2 Structuri de lemn modulare, din panouri portante – reprezinta un sistem in care peretii casei alcatuiesc structura de rezistenta. Practic, acesti pereti se compun din montanti verticali din lemn, care se dispun la o distanta de 50 – 60 cm si formeaza scheletul unui panou portant. Pe fata exterioara a scheletului se pun placi de OSB sau placaj, pe fata interioara se prind placile de gips-car- ton, iar intre ele se monteaza un strat de vata minerala pentru izolatie acustica si termica. Acest sistem este unul des intalnit in Statele Unite (aprox. 80% din locuinte), desi el provine din Europa.

2.3 Structuri de lemn, din stalpi si grinzi – reprezinta un sistem clasic, folosit mai ales in zonele de munte, si consta in realizarea unui schelet din grinzi, stalpi si plansee din lemn, care se poate compartimenta apoi la alegere.

3. Structuri din otel

3.1 Structuri din otel laminat la cald – reprezinta un sistem folosit la majo- ritatea zgarie-norilor din Statele Unite, deci este un sistem recomandabil pentru cladiri inalte, multietajate. In principal, structura este formata din stalpi si grinzi din otel si plansee din beton. Pentru ca acest tip de structura este mai flexibil, se adauga si niste elemente diagonale, denumite contravantuiri, pentru a limita deplasarea laterala a cladirii in cazul cutremurelor sau al vanturilor puternice. Dupa tipul de imbinare a elementelor, ele pot fi: cu suruburi normale, de inalta rezistenta, cu sudura, cu nituri. Dupa tipul de prindere, intalnim: cu noduri articulate, cu noduri rigide.

Casele vechi cu iz de poveste – Renovari: proiecte costisitoare, dar realizabile

Am cunoscut pe parcursul timpului foarte multi pasionati de case vechi care fie au cumparat sau au mostenit cate un imobil pe ale carui schite este trecut anul 1900 sau 1930, case care sunt adevarate opere de arta, dar a caror renovare implica anumite costuri foarte ridicate.

Consolidarea unei locuinte vechi alaturi de renovarea acesteia nu sunt procedure standard, precum cele pe care le-am putea intreprinde intr-un apartament obisnuit. Structura si materialele initiale cer folosirea anumitor tipuri de ciment, beton, lemn, vopsele etc. De asemenea, mesterii si constructorii care reabiliteaza astfel de locuri trebuie sa fie calificati in munca de restaurare si sa stie cum sa procedeze pentru a reda imaginea originala a casei.

Proiectele de genul acesta pot fi foarte demoralizante pentru un proprietar care si-ar dori sa restaureze o astfel de locuinta, dar nu stie cum poate realiza acest lucru. Multi recurg la ideea de a face economii o perioada de timp si se apuca de facut si refacut liste de materiale necesare si costurile aferente, dar in timp isi dau seama ca a pune banii deoparte fara un scop bine definit si fara o planificare riguroasa sau o metoda de a-i inmulti nu este solutia cea mai indicata.

De aceea, bancile pentru locuinte au dezvoltat solutii eficiente pentru orice tip de proprietate. Cea mai buna varianta pentru un proiect de reabilitare a unei case vechi si transformarea ei intr-un spatiu de locuit cu adevarat de poveste, este contractul de economisire-creditare.

Acesta presupune o perioada de economisire de 3-5 ani, timp in care proprietarul depune la banca o suma lunara, suma la care se adauga dobanda din partea bancii si o prima de la stat de 25% (acordata anual, in limita a 250 de euro). Dupa ce perioada de economisire este incheiata, se poate lua un credit locativ care are ca destinatie lucrarile de renovare. Acestea pot fi demarate imediat pe baza fondurilor stranse in perioada de economisire, iar creditul care ramane de returnat va fi mult mai usor suportat de proprietar, in timp ce se bucura de noua sa casa speciala. Mai mult, ratele din perioada de economisire sunt egale cu ratele din perioada de creditare.

De exemplu, daca economiseşti lunar 375 lei, acumulezi echivalentul în lei a 1.000 euro pe an. În cinci ani vei avea echivalentul în lei a 5.000 euro doar din economii, plus 1.250 euro din primele de la stat, la care se adaugă dobânda băncii, capitalizată timp de 5 ani.

Apoi poţi solicita un credit locativ în lei cu cea mai mică dobândă de pe piaţă, de 4,5%.

Putem spune ca astazi, produsul de economisire-creditare este cea mai eficienta schema de finantare in domeniul locative: randament bun la economisire ( prima de la stat si dobanda bancii) si credit la costuri foarte mici.

Ce sa facem sa ne coste cat mai putin lucrarile din locuinta

In unele cazuri, insa, schimbarile nu ar trebui sa aiba punct de plecare un intai a lunii, ci mai devreme. Va explicam imediat la ce anume ne referim. Cu putin timp in urma v-am povestit despre renovare si despre cum putem sa ne apucam de un proiect personal prin care schimbam intregul aspect al locuintei, de la recompartimentare, pana la varuit, schimbarea destinatiei unei camere sau chiar transformarea caminului vostru in casuta pe care o visati dintotdeauna.

Dar, toate acestea, inclusiv un banal varuit si o slefuire a parchetului sau crearea unei nise in perete pentru a mari spatiul de depozitare sunt proiecte care necesita timp, rabdare si mai important fonduri.

Veti spune, evident, de la anul, dar poate ca momentul cel mai bun pentru a va face un plan este chiar astazi. De ce? Pentru ca solutiile de finantare sunt la indemana in aceasta perioada si sunt croite pentru a veni in sprijinul proprietarilor care vor sa investeasca in casa lor pe termen lung, fara sa resimta eforturile de economisire si investitiile.

Un produs de economisire, de exemplu va ajuta sa strangeti bani, disciplinat, fara eforturi si cu certitudinea ca dupa o perioada veti avea toti banii necesari pentru a investi in locuinta dumneavoastra. Una din lectiile pe care le-am invatat in criza este importanta economisirii. Cel mai convenabil si mai ieftin este sa consumam din economii noastre decat sa consumam luand un credit. De pilda, ati putea sa optati pentru un produs de economisire-creditare in cadrul caruia sa depuneti fonduri timp de 3-5 ani, bani pentru care statul va ofera anual o prima de 25% (in limita a 250 euro/an, echivalentul in lei) plus dobanda fixa de la banca. Daca dupa incheierea perioadei de economisire mai aveti nevoie de bani pe langa suma deja economisita, puteti solicita un credit locativ in lei cu dobanda foarte avantajoasa, de 4,5% pe an.

Revenim acum la ce va povesteam mai devreme despre momentul luarii deciziilor si al actionarii in directia lor. In cadrul unui astfel de produs bancar, daca depuneti pana pe 31 decembrie o suma totala echivalenta cu 1.000 de euro (4500 lei) puteti beneficia de prima de la stat chiar si in 2013.

Pentru a intelege mai bine sistemul de economisire creditare, iata un exemplu banal. Daca depuneti lunar cate 375 lei in cont, acumulati echivalentul in lei a 1.000 euro/an. Dupa o perioada de 5 ani veti avea in cont echivalentul a 5.000 de euro, doar economiile dumneavoastra, la care se adauga 1.250 euro – primele de la stat, plus dobanda bancii capitalizata timp de cinci ani.

Locuinte de urgenta

Casele de urgenta sunt realizate din materiale foarte usoare si pot fi transportate oriunde, cu masini tip TIR sau chiar cu avionul. Alcatuirea lor modulara ajuta la particularizarea fiecarei unitati in functie de familia care o va folosi, de la marime si locuri de cazare, la dispunerea suprafetelor de iluminare si introducerea unor protectii pentru soare.

Se pot genera astfel mici cartiere in regim de urgenta din case care contin cam tot ce este necesar unei locuiri provizorii: un mic punct sanitar, o chicineta, locuri de dormit, o masa care poate fi folosita si ca birou, un spatiu minimal de zi, depozitari etc. In felul acesta se rezolva in primul rand problemele de igiena aferente unei catastrofe naturale.

O astfel de casa este realizata 100% din materiale prefabricate, comune si existente pe stoc la nivel global, iar structura unei unitati de baza poate fi ridicata fara probleme intr-o singura zi, in conditiile in care lucreaza 4 oameni. Nu este nevoie ca acestia sa fie instruiti in prealabil sau sa aiba experienta in constructii, ceea ce face acest design mult mai eficient.

Un dezavantaj major al acestei case este ca izolarea termica nu este un punct forte, ceea ce o face utilizabila cu precadere in zone tropicale sau in anotimpul cald (in cazul nostru). Chiar si asa, modularitatea sa o face montabila si demontabila, ceea ce inseamna ca, dupa ce este utilizata intr-un loc afectat de calamitati, ea poate fi trimisa mai departe, spre o alta familie.

Noi speram ca autoritatile sa ia in considerare achizitionarea unor astfel de locuinte si ii sfatuim pe oamenii care locuiesc in zone cu probleme sa nu uite sa-si asigure locuintele!

Metode de extindere a cladirilor existente

Uneori este necesar sa construiesti langa o structura deja existenta, iar aditia unui corp nou este un proiect complex care se incadreaza, in general, in una din 3 categorii: anexe complet separate, extinderi orizontale si suprainaltare.

Pavilionul distinct este una dintre solutiile de preferat in majoritatea cazurilor deoarece nu impune probleme structurale, iar compartimentarea functionala nu depinde foarte mult de cea a cladirii vechi. In plus, separarea fizica dintre casa existenta si cea noua permite ruptura fireasca intre stiluri, constructia anexata poate fi contemporana, hi-tech, atat timp cat pastreaza anumite elemente comune (fie ca vorbim de proportii, materiale, goluri, ideea este sa se creeze o anumita continuitate, insa fara pastisa, copiere).

In cazul extinderii unei cladiri istorice, protejate, pavilionul distinct este solutia ideala deoarece permite pastrarea intacta a cladirii vechi si subliniaza vizbil diferenta de stil intre interventii.

Trecerea dintre cele doua cladiri se poate realiza printr-un spatiu interior care sa mentina un flux functional firesc, dar care la exterior separa vizual cele doua cladiri (un corp de sticla de exemplu).

Principalul dezavantaj al anexei complex separate este necesitatea unui teren spatios pe care se poate construi. Aceeasi conditie o impune si extinderea pe oriozontala.

In plus, decizia extinderii pe orizontala impune deja probleme structurale, in special la inchiderile superioare unde vor trebui corelate pantele acoperisurilor s.a.m.d. Principiul de urmat aici este evitarea pastisei, insa libertatea nu este la fel de mare ca in cazul pavilioanelor distincte. Noua cladire nu mai poate fi complet diferentiata ca stil, ci trebuie sa preia abil arhitectura constructiei existente. Si obtinerea voita a contrastului poate fi o optiune cu rezultate spectaculoase, insa este nevoie de multa pricepere din partea arhitectului.

Supraetajarile sunt variantele optime in mediul urban, unde proprietarii nu beneficiaza de foarte mult spatiu. Solutia construirii pe verticala deschide, de cele mai multe ori, noi perspective spre oras, precum si posibilitatea de a aduce mai multa lumina in interior (lucru destul de dificil de realizat pe orizontala datorita densitatii mari de constructii).

Extinderile pe verticala aduc cu sine si optiunea retragerii pentru obtinerea unor terase la etajele superioare, iar din punct de vedere tehnic nu impun mari probleme, atat timp cat structura este usoara si se pastreaza directia ghenelor de instalatii. Functional, trebuie mentinuta o continuitate a fluxului de circulatie cu partea inferioara, iar din punct de vedere estetic se aplica aceleasi principii enuntate anterior.